فولاد امین

لیست قیمت ورق

قیمت ورق فولاد مباركه

ورق فولاد مبارکه

برش خورده
انبار تهران 1402/03/28
 • ۳ ميل ١.٥*٦🔹٣٣.٦٠٠ تومان
 • ۴ ميل ١.٥*٦ 🔹٣٤.٠٠٠ تومان
 • ۵ ميل ١.٥*٦🔹٣٣.٦٠٠ تومان
 • ۶ ميل ١.٥*٦🔹٣٣.٦٠٠ تومان
 • ۸ ميل ١.٥*٦🔹٣٣.٦٠٠ تومان
 • ۱۰ ميل ١.٥*٦🔹٣٣.٧٠٠ تومان
 • ۱۲ ميل ١.٥*٦🔹٣٣.٩٠٠ تومان
 • ١٥ ميل ١.٥*٦🔹٣٣.٦٠٠ تومان
فولاد امین

ورق فولاد مباركه

رول پا برش
انبار اصفهان 1402/03/28
 • ٣ ميل رول عرض ١.٥ 🔹 32500 تومان
 • ٤ ميل رول عرض ١.٥ 🔹 33000 تومان
 • ٥ ميل رول عرض ١.٥ 🔹 32500 تومان
 • ٦ ميل رول عرض ١.٥ 🔹 32500 تومان
 • ٨ ميل رول عرض ١.٥ 🔹 33000 تومان
 • ١٠ ميل رول عرض ١.٥ 🔹 33000 تومان
 • ١٢ ميل رول عرض ١.٥ 🔹 33000 تومان
 • ١٥ ميل رول عرض ١.٥ 🔹 33000 تومان
فولاد امین

فولاد مباركه ST52

رول پا برش
انبار اصفهان 1402/03/28
 • ٣ ميل رول عرض ١.٥ 🔹
 • ٤ ميل رول عرض ١.٥ 🔹
 • ٥ ميل رول عرض ١.٥ 🔹 34000 تومان
 • ٦ ميل رول عرض ١.٥ 🔹 34000 تومان
 • ٨ ميل رول عرض ١.٥ 🔹 34000 تومان
 • ١٠ ميل رول عرض ١.٥ 🔹 34000 تومان
 • ١٢ ميل رول عرض ١.٥ 🔹 34000 تومان
 • ١٥ ميل رول عرض ١.٥ 🔹 34000 تومان
فولاد امین

قيمت ورق فابريك فولاد مباركه

ورق فابريك مباركه

🔹 تحويل تهران 🔹
تحويلي 1402/03/28
 • ٣ ميل ١.٥*٦ 🔹
 • ٤ ميل ١.٥*٦ 🔹
 • ٥ ميل ١.٥*٦ 🔹
 • ٦ ميل ١.٥*٦ 🔹٣٣.٧٠٠ تومان
 • ٨ ميل ١.٥*٦ 🔹 ٣٣.٧٠٠ تومان
 • ١٠ ميل ١.٥*٦ 🔹
 • ١٢ ميل ١.٥*٦ 🔹
 • ١٥ ميل ١.٥*٦ 🔹
فولاد امین

قیمت ورق فابريك

ورق فابريك مباركه

١٥٠٠*٦٠٠٠ ابعاد
انبار اصفهان 1402/03/28
 • ٣ ميل ١.٥*٦ 🔹٣٣.٨٠٠ تومان
 • ٤ ميل ١.٥*٦ 🔹
 • ٥ ميل ١.٥*٦ 🔹
 • ٦ ميل ١.٥*٦ 🔹33800 تومان
 • ٨ ميل ١.٥*٦ 🔹٣٣.٨٠٠ تومان
 • ١٠ ميل ١.٥*٦ 🔹٣٣.٨٠٠ تومان
 • ١٢ ميل ١.٥*٦ 🔹٣٣.٩٠٠ تومان
 • ١٥ ميل ١.٥*٦ 🔹
فولاد امین